Публічний договір участі

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Пропозиція укласти цей Договір (оферта), адресована усім фізичним особам, які своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору. Фізична особа-підприємець Чуквінська Катерина Андріївна, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (РНОКПП — 3248405581) – надалі йменується «Виконавець» з однієї сторони та будь-яка фізична особа, що має дієздатність та правоздатність для укладання подібних договорів за законодавством України та яка акцептувала пропозицію укласти цей Договір – надалі йменується «Замовник» з іншої сторони, уклали цей Договір на таких умовах.

 

І

Визначення термінів

1.1. Перераховані нижче терміни існують для цілей цього Договору в такому значенні:

Акцепт – надання Замовником цілковитої та безумовної згоди на укладення цього Договору, без підписання письмового примірника цього Договору Сторонами, шляхом виконання дій визначених в п. 2.2., 2.5., 2.5.2. цього Договору.

Виконавець – фізична особа – підприємець Чуквінська К.А., що надає освітні послуги у сфері спорту та відпочинку, та реквізити якої зазначено у розділі XVI цього Договору.

Замовлення – адресована Виконавцю, належно оформлена заявка особи, що пройшла процедуру реєстрації на Сайті та яка має намір стати Замовником, на отримання Послуг.

Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, що акцептувала пропозицію укласти цей Договір та придбала доступ до Підписки та (або) до Програм(и), детальний опис яких розміщений на Сайті.

YWK CLUB – спільнота (клуб), до якої приєднався Замовник після реєстрації та оплати доступу до Підписки.

Користувач – фізична особа, яка акцептувала цей Договір, оплатила доступ до Підписки або ж до однієї чи декількох Програм, а також фізична особа, яка відвідала Сайт з метою ознайомлення.

Оферта – пропозиція будь-якій фізичній особі, що має дієздатність та правоздатність для укладення подібних договорів за законодавством України, укласти цей Договір, з урахуванням викладених у ньому умов.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яку ідентифіковано або може бути конкретно ідентифіковано.

Підписка – участь Замовника у спільноті (клубі) YWK CLUB впродовж оплаченого Замовником строку, з наданням Виконавцем Замовнику, учаснику спільноти (клубу), інформаційно-консультаційних послуг, опис яких здійснено на Сайті.

Послуги – інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем у формі доступу до Підписки або ж до однієї чи декількох Програм, опис яких знаходиться у відповідному розділі Сайту Виконавця.

Програми «YogaWithKatrya» – методики тренувань, курси практик, лекцій та методичних матеріалів, розроблені викладачем йоги – Чуквінською К.А., опис яких розміщений у відповідному розділі Сайту Виконавця.

Сайт – вебсторінка та її залежний вміст, доступний у мережі Інтернет, які об’єднані за навігацією під єдиним доменним ім’ям https://www.yogawithkatrya.com/.

Сторони – Замовник і Виконавець.

 

ІІ

Загальні положення

2.1. Цей Договір регулює всі види використання Сайту, доступного за адресою https://www.yogawithkatrya.com, його сервісів і послуг, всієї інформації і присутніх в ній матеріалів, доступних на Сайті.

2.2. Користувач, який має намір стати Замовником, зобов’язаний уважно ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Користувач не погоджується з умовами цього Договору (повністю або частково), то йому не надається статус і права Замовника. Після здійснення оплати за доступ до Підписки та (або) Програм(и), вважається, що Користувач приєднався до цього Договору.

2.3. Користувач, який має намір стати Замовником, зобов’язаний пройти процедуру реєстрації на Сайті та прийняти умови цього Договору.

2.4. Умови надання Послуг, а також інформація про Послуги, представлена на Сайті, є публічною офертою, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

2.5. Моментом укладення цього Договору вважається момент прийняття Користувачем усіх умов Договору та оплати Послуг.

2.5.1. Договір не вважається укладеним, якщо протягом безкоштовного пробного періоду (сім днів) з моменту замовлення доступу до Підписки, особа яка мала намір стати Замовником  відмовиться від Послуг за цим Договором шляхом скасування доступу до Підписки.

2.5.2. Якщо до моменту завершення пробного періоду Користувач не вчинить дії, щоб скасувати доступ до Підписки, то такий Користувач вважається таким, що здійснив акцепт пропозиції укласти цей Договір та надав згоду на здійснення регулярних (автоматичних) платежів за отримання доступу до Підписки.

2.6. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України та цим Договором.

2.7. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку без повідомлення Замовника змінювати умови цього Договору. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової редакції цього Договору на Сайті. Чинна редакція Договору розміщена на Сайті.

2.8. Замовник зобов’язаний здійснювати перевірку цього Договору на наявність змін у ньому.

 

ІІІ

Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем доступу Замовнику до Підписки та (або) Програм(и) зі Сайту Виконавця. Виконавець зобов’язується надати Замовнику доступ до Підписки та (або) Програм(и), а Замовник зобов’язується оплатити доступ до Підписки та (або) Програм(и) на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. За цим Договором Замовник обрав Послуги, які надає Виконавець, інформація про які розміщена на Сайті Виконавця. Замовник, здійснюючи оплату, погоджується з видом, тривалістю, вартістю Послуг, місцем та способом їх надання.

 

IV

Ціна та порядок розрахунків

4.1. Ціни на Послуги Виконавця, встановлюються в залежності від типу вибраних Програм та (або) Підписки, відповідно до чинних тарифів, вказаних на Сайті Виконавця. Виконавець має право змінювати тарифи в односторонньому порядку.

4.2. Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України – гривні.

4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником на умовах 100% (сто відсоткової) передоплати, способом оплати з використанням банківської картки Замовника.

4.4. Оплата вважається здійсненою у момент зарахування грошових коштів у розмірі вартості обраного виду Послуг, на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.5. Після здійснення оплати за Послуги, кошти, сплачені Замовником поверненню не підлягають. Відмова Замовника від використання доступу до Програм(и) та (або) Підписки  не є підставою для повернення сплачених ним грошових коштів за отримання такого доступу.

4.7. У випадку, якщо впродовж 72 годин з моменту настання строку чергового платежу, не відбудеться автоматичне зняття коштів в якості оплати за доступ до Підписки, Замовник позбавляється доступу до Підписки, а також доступу до контенту на Сайті. В такому випадку цей Договір вважається розірваним. Наступне отримання доступу до Підписки можливе лише на загальних підставах, відповідно до чинних на час наступного отримання доступу тарифів.

 

V

Права та обов’язки Сторін

5.1. Доступ до Підписки та (або) Програм(и), розміщення інформації, відправлення повідомлень, можливі тільки для тих Користувачів, які акцептували пропозицію укласти цей Договір та які оплатили доступ до Підписки та (або) Програм(и).

5.2. Обов’язки Виконавця:

5.2.1. Своєчасно надавати Послуги Замовнику з дотриманням умов цього Договору;

5.2.2. Замовник під час виконання умов цього Договору зобов’язується не вчиняти порушення українського законодавства або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав.

5.3. Замовник має право в будь-який момент скасувати доступ до Підписки. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет та натиснути кнопку «Дані підписки», а тоді «Скасувати підписку». Після скасування Замовником доступу до Підписки припиняється стягнення регулярних (автоматичних) платежів за отримання доступу до Підписки, а також доступ до контенту YWK CLUB на Сайті, не залежно від оплаченого періоду.

5.4. Замовник зобов’язаний забезпечити конфіденційність даних підключення до Сайту (логіну та паролю), не розголошувати їх третім особам і забезпечити, що жодні треті особи не скористаються його даними підключення для отримання Послуг у Виконавця. Замовник несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, якщо вони здійснені з використанням даних підключення Замовника. Всі обов’язки і відповідальність, що виникли або пов’язані з діями третіх осіб з використанням даних підключення Замовника, покладаються на Замовника.  Якщо Замовник не доведе протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його облікового запису та / або його логіна і пароля, вважаються здійсненими цим Замовником;

5.5. Якщо Замовник намагається зашкодити стабільності та безпеці роботи Сайту або порушує свої зобов’язання за цим Договором, Виконавець має право негайно і без попередження обмежити, зупинити або ж анулювати доступ Замовника до користування Підпискою та (або) Програмами(ою).

5.6. Замовник зобов’язаний у формі реєстрації надати повну, детальну і правильну інформацію про себе. Якщо Замовник у формі реєстрації надає неточні чи неправильні дані, Виконавець має право негайно і без попередження обмежити, зупинити або ж анулювати доступ Замовника до користування Підпискою та (або) Програмами(ою).

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Відповідальність Замовника:

– Замовник самостійно відповідає (в тому числі перед третіми особами) за будь-яке використання інформації, отриманої Замовником під час виконання умов цього Договору;

6.2. Відповідальність Виконавця:

– Виконавець не несе відповідальності за:

6.2.1. будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дії / бездіяльності будь-яких третіх сторін, а також результатом використання Замовником отриманої в зв’язку з виконанням умов цього Договору інформації;

6.2.2. будь-які непрямі збитки та / або упущену вигоду Замовника та / або третіх сторін незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні;

6.2.3. використання (неможливість використання) і які б то не були наслідки використання (неможливості використання) Замовником обраних ним Послуг;

6.2.4. за затримки чи збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок певної перешкоди, а також будь-якого виду неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах;

6.2.5. за функціонування систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою;

6.2.6. за належне функціонування Сайту, в разі, якщо Замовник не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не бере на себе ніяких зобов’язань щодо забезпеченню Замовника такими засобами;

6.2.7. за припинення доступу до Підписки та (або) Програм(и) в разі порушення Замовником будь-якого положення цього Договору або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

 

VІІ

Здоров’я та медичні проблеми

7.1. Частина змісту Послуг, що надаються за цим Договором містить інформацію та інструкції, що стосуються фізичних вправ та фізичної підготовки.

7.2. Перед тим, як Замовник оплатить доступ до Підписки та (або) Програм(и), Виконавець нагально рекомендує проконсультуватися з лікарем, компетентним у цій галузі на предмет наявності або ж відсутності будь-яких медичних протипоказань. Виконавець та залучені ним фахівці до реалізації Програм не володіють достатніми знаннями в галузі медицини та не є компетентними медичними працівниками, не надають персональні медичні консультації чи лікування, а також не мають досвіду у консультуванні, діагностиці, обстеженні чи лікуванні будь-яких медичних станів або у визначенні впливу конкретної вправи за станом здоров’я.

7.3. Доступ до Підписки та (або) Програм не є заміною професійної медичної допомоги, діагностики або лікування.

7.4. Якщо Замовник має будь-який дискомфорт або біль під час виконання вправ, він повинен негайно припинити вправи і звернутися за допомогою до лікаря.

7.5. Замовник, акцептуючи цей договір, підтверджує, що стан здоров’я Замовника дозволяє безперешкодно отримувати обрані ним Послуги.

7.6. Виконавець, в будь-якому випадку, не несе відповідальності за стан здоров’я Замовника, а також за можливе його погіршення під час отримання Замовником обраних них Послуг.

7.7. Замовник підтверджує і гарантує, що обраний ним вид Послуг ґрунтується на його свідомому волевиявленні та знанні стану і можливостей свого організму, відповідає його віку, стану здоров’я та фізичному розвитку і що у нього відсутні будь-які перешкоди (заборони) для користування такими видами Послуг. Виконавець заявляє, що надає Послуги за цим договором в освітніх та інформаційних цілях.

7.8. Замовник повідомлений про те, що Послуги за цим договором небажані для:

– людей із захворюваннями серцево-судинної системи або в гострих станах;

– людей з явними відхиленнями та дисфункціями опорно-рухового апарату і тіла в цілому;

– вагітних та матерів, які народжували протягом останніх 3-х місяців.

 

VІІІ

Інтелектуальна власність

8.1. Цей Договір не передбачає передання Замовнику ніяких прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, які розташовані на Сайті, або таких прав третіх осіб.

8.2. Права на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті, належать Виконавцю.

8.3. Надаючи право на використання Замовником об’єктів права інтелектуальної власності  для виконання цілей цього Договору, Виконавець не передає Замовнику будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені цим Договором.

8.4. При цитуванні матеріалів сайту, включно з авторськими творами, які охороняються, посилання на Сайт https://www.yogawithkatrya.com обов’язкове.

8.5. Замовнику заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації, отриманої Замовником під час виконання умов цього Договору.

8.6. Замовник має право на некомерційне використання інформації, отриманої в результаті виконання умов цього Договору, за умови отримання письмової згоди Виконавця на таке використання.

 

IX

Політика конфіденційності

9.1. Замовник зобов’язується зберігати конфіденційність інформації, яку він отримав в процесі виконання умов цього Договору. Конфіденційною вважається вся інформація щодо Підписки та Програм(и), яка стали відомі Замовнику.

9.2. Замовник зобов’язується не передавати третім особам конфіденційну інформацію без згоди її власника, окрім як у випадках і в порядку, встановлених законодавством України.

9.3. При невиконанні Замовником зазначених вище вимог, якщо це спричинило неправомірне розголошення конфіденційної інформації, правовласник конфіденційної інформації має право притягнути Замовника до відповідальності в порядку, встановленому законодавством, і вимагати відшкодування завданих збитків.

 

X

Інформування Замовника

10.1. Приймаючи умови цього Договору, Замовник тим самим дає свою згоду на отримання від Виконавця інформаційних, рекламних та інших видів розсилок за допомогою SMS, повідомлень у месенджері/месенджерах на номер телефону Замовника, а також на адресу його електронної пошти та у соціальних мережах і зобов’язується не пред’являти Виконавцю будь-яких претензій і вимог, пов’язаних з здійсненням таких розсилок.

10.2. Якщо Замовник не хоче отримувати розсилки, йому слід написати відмову від розсилки на пошту або повідомити про відмову від розсилки через форму зв’язку «Зворотній зв’язок» на головній сторінці Сайту. При отриманні такої відмови Виконавець зобов’язується виключити Замовника з адресатів розсилки.

 

XI

Порушення умов Договору

11.1. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором.

11.2. Виконавець має право без попереднього повідомлення Замовника припинити і (або) заблокувати доступ до Підписки та (або) Програм(и), якщо Замовник порушив цей Договір, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.

11.3. У разі встановлення факту доступу до Підписки та (або) Програм(и) з одного облікового запису, який використовується більш ніж однією особою, обліковий запис може бути заблокований Виконавцем без повернення сплачених коштів, а встановлені особи, причетні до такого використання, можуть бути додані в чорний список і в майбутньому не зможуть отримати доступ до Підписки та (або) Програм(и).

 

XII

Вирішення спорів

12.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цього Договору обов’язковою умовою звернення до суд є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

12.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

12.3. При неможливості вирішити спір в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

12.4. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним підлягає примусовому виконанню та не тягне недійсності інших положень цього Договору.

 

XIII

Персональна інформація Користувача

13.1. З метою виконання умов цього Договору, забезпечення функціонування Сайту, надання необхідної підтримки і належної допомоги при роботі з ним, а також в інших цілях, зазначених детально нижче, Виконавець здійснює збір, зберігання, захист, обробку і поширення інформації про Користувачів Сайту в порядку, передбаченому нижче.

13.2. Замовник здійснює обробку персональних даних у відповідності з вимогами щодо обробки персональних даних, встановлених чинним законодавством України.

13.3. Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, у порядку, встановленому законодавством України.

13.4. Виконавець з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала Замовником. Приймаючи умови цього Договору, Замовник дає згоду на збір і використання інформації про нього відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та політики конфіденційності, опис якої розміщений на Сайті Виконавця, а також відповідно до вимог чинного законодавства України в цій сфері. Крім того, Замовник дає згоду на те, що Виконавець може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов’язану з участю Замовника у клубі YWK CLUB з метою надання відповідних Послуг.

13.5. Виконавець здійснює збір тільки тієї Персональної інформації, яку Замовник надає добровільно в разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) Послуг Замовника.

13.6. Виконавець збирає як основні персональні дані, так і вторинні (технічні) дані – файли cookies, інформацію про з’єднання і системну інформацію.

13.7. Виконавець має право розкрити інформацію про Замовника, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

 

XIV

Додаткові умови

14.1. Виконавець не приймає зустрічні пропозиції від Замовника щодо змін цього Договору.

14.2. Відгуки Замовника , розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Виконавцем без обмежень.

14.3. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник підтверджує і гарантує Виконавцю, що:

– Замовник вкаже достовірну інформацію про себе, в тому числі при створенні облікового запису (аккаунту);

– Замовник:

– повністю ознайомився з умовами цього Договору;

– повністю розуміє предмет цього Договору;

– повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання цього Договору.

 

XV

Строк дії договору

15.1. Договір діє впродовж строку, протягом якого здійснюється оплата Підписки та (або) до спливу строку оплачених(ої) Замовником Програм(и). У випадку, якщо Замовник не скористався послугами протягом цього строку з особистих причин, строк дії цього Договору не продовжується. Після закінчення строку дії окремих Програм, Виконавець продовжує надавати Замовнику доступ до окремих інформаційно-навчальних матеріалів, відповідно до умов, зазначених у описі таких Програм.

 

XVI

Реквізити Виконавця:

ФОП Чуквінська Катерина Андріївна

ЄДРПОУ: 3248405581

IBAN: UA453052990000026000031001952

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”